Nenshkrimi i Marreveshjes se Bashkepunimit

Eshtë realizuar nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe disa Shoqatave të Pacientëve, konkretisht, Shoqata Together for LifeShoqata e Diabetit në Shqipëri dhe Shoqata e Pacienteve me Hepatit

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *